Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Jak założyć Stowarzyszenie?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenia zwykłe

Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący. Jeżeli regulamin stowarzyszenia nie jest zgodny z przepisami prawa i założyciele nie spełniają wymagań określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 
Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  rejestrowane przez Starostę
 
Kluby sportowe działają na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisom do ewidencji prowadzonych przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Kluby te uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania ich do ewidencji.
Klubami sportowymi rejestrowanymi przez starostę są kluby, których cele statutowe obejmują wyłącznie działalność związaną z kulturą fizyczną i nie prowadzą działalności gospodarczej.
Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.
 
Stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
 
Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2