Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Świątecznie w Starostwie

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Świątecznie w Starostwie
W poniedziałek, 10 grudnia Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu odwiedzili przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grońsku. Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyjął w imieniu wszystkich pracowników wicestarosta Marcin Brambor. Mili goście przywieźli ze sobą również własnoręcznie wykonany, piękny stroik.
Serdecznie dziękujemy za pamięć i jak zwykle płynące z serca, szczere życzenia.
 

Nowotomyski arbitraż doceniony

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Nowotomyski arbitraż doceniony
W czwartek, 29 listopada, podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki 3. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Stowarzyszenie. Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna - część Północna z British American Tobacco. Wśród nominowanych do Nagrody Głównej znalazł się Włodzimierz Brych, Kierownik Biura Prawnego Aesculap Chifa, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, a także Izabela Nowacka, Legal Counsel z firmy Shell Polska.
 
Przyznając nominację Włodzimierzowi Brychowi z firmy Aesculap Chifa Kapituła doceniła jego ogromne zaangażowanie w propagowanie alternatywnych metod rozwiazywania sporów. Pomimo ogromnego zaangażowania w bieżącą działalność firmy, nominowany poświęca czas na promocję sądownictwa polubownego i występowanie w roli arbitra (Rosja, Ukraina, Gruzja, Kazachstan i Mołdawia) w wielu międzynarodowych postepowaniach.
 
W ankiecie, która była podstawą do oceny i została rozesłana do prawników przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań.
 
Tekst i zdjęcia: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Tomek Wędrowniczek w Starostwie

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Tomek Wędrowniczek w Starostwie
W środę, 28 listopada Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu odwiedził Tomasz Pawłowski, popularnie zwany Tomkiem Wędrowniczkiem. Od kilkunastu lat podróżuje po Polsce odwiedzając urzędy miast, gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie. W nowotomyskim starostwie gościa powitali: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz  wicestarosta Marcin Brambor. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, a także wpisu do kroniki podróżnika.
 
 

I Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2018-2023

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: I Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2018-2023
W piątek, 23 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 2018-2023. Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz wybrali spośród siebie prezydium Rady. W wyniku głosowania na stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego wybrano Renatę Gruszkę, wiceprzewodniczącymi zostali: Zbigniew Markowski i Tomasz Szczechowicz. Stanowisko starosty nowotomyskiego radni w tajnym głosowaniu powierzyli Andrzejowi Wilkońskiemu. Wicestarostą został Marcin Brambor. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego pracował będzie w składzie: Konrad Drąg, Patryk Kąkolewski, Edwin Pigla.
 
 
 
 
 
 
 
 

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego
We wtorek, 13 listopada starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Puszczykowie. Poświęcone było sytuacji finansowej szpitali powiatowych. W tym temacie wypowiedziała się Agnieszka Pachciarz - dyrektor Wielkopolskiego i Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu i Tomasz Paczkowski - prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych. Następnie podsumowania mijającej kadencji Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego dokonał przewodniczący Konwentu Jan Janicki, starosta ostrzeszowski.
 

Konkurs ofert na realizację zadania "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019r."

ĆWICZENIE RENEGADE

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dżwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dżwięk ciągły trwający trzy minuty
czytaj dalej ›

Uwaga! Zmiana Ustawy o Odpadach

W dniu 5 września 2018r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592). Wprowadza ona, m.in. do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm), szereg zmian istotnych dla firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami.
 
czytaj dalej ›
Wszyscy gospodarujący odpadami posiadający następujący decyzje:
 1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 3. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 4. pozwolenie na przetwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
SĄ OBOWIĄZANI W TERMINIE DO 5 września 2019r. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ POSIADANEJ DECYZJI.
 
UWAGA!!!!
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE DECYZJE WYGASAJĄ!
 
Zawartość ww. wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592).
Zgodnie z tym artykułem wniosek winien zawierać określenie:
1. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4. Proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm.).
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
3. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r.
4. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;
5. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
WAŻNE
GOSPODARUJACY ODPADAMI MAJA OBOWIĄZEK PROWADZENIA  MONITORINGU WIZYJNEGO MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW.
TERMIN na wykonanie MONITORINGU upływa w dniu 5 lutego 2019r.
 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (…) odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika.
W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 
czytaj dalej ›

Uwaga!!! Utrudnienia w ruchu

Autor: Grzegorz Kasprzak
Ilustracja do informacji: Uwaga!!! Utrudnienia w ruchu
Informujemy, iż rozpoczynamy kolejną inwestycję na drodze powiatowej 2709P Opalenica  - Lwówek (odcinek ul. 5 Stycznia w Opalenicy).
W najbliższych dniach nastąpi częściowe zamknięcie drogi, a ruch puszczany będzie wahadłowo, następnie odcinek zostanie całkowicie zamknięty tj.; od dnia 5 listopada 2018 r. Objazd zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu będzie prowadzony przez Rudniki- Niegolewo - Łagwy oraz przez Porażyn - Jastrzębniki - Rudniki.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy kierowców o wyrozumiałość. Przewidywany termin zakończenia prac do 17 listopada 2018 r.
 
1 2 3 4 5 6 ... 68

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2