Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Rejestr i Baza Danych o Odpadach już dostępny!

Starosta Nowotomyski informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
 
Zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru są m.in. przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów.
 
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
czytaj dalej ›
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).
 
Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:
lub
 
Osoby do kontaktu w Departamencie Środowiska:
Maciej Borowczyk nr tel.: 61 626 64 24
Małgorzata Hain nr tel.: 61 626 64 66
Joanna Halamunda nr tel.: 61 626 64 59
Lidia Lipska nr tel.: 61 626 64 40
Jakub Müller nr tel.: 61 626 64 69
Magdalena Siejak nr tel.: 61 626 64 47
Kinga Ulatowska nr tel. 61 626 64 92
 
czytaj dalej ›

Startuje II edycja Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem"

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Startuje II edycja Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem"
Ruszyła II edycja Konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”. Ten wspólny projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zainicjowany został w ubiegłym roku i ma na celu promocję działalności charytatywnej i społecznej lekarzy.

99 rocznica Boju o Miedzichowo

Ilustracja do informacji: 99 rocznica Boju o Miedzichowo
W sobotę, 10 lutego zorganizowano uroczystości patriotyczne z okazji 99. rocznicy Boju o Miedzichowo. Obchody rozpoczęły się Apelem Pamięci prowadzonym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie oraz wysłuchaniem wystąpienia regionalisty Wojciecha Koterby.
czytaj dalej ›
Przy obelisku upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, który umiejscowiony jest przy Szkole Podstawowej w Miedzichowie delegacje złożyły wieńce, gdzie wartę honorową pełnili harcerze z hufca ZHP w Nowym Tomyślu. Uroczystości zakończył uroczysty przemarsz z flagami powstańczymi do Kościoła Parafialnego w Miedzichowie, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego, symboliczną wiązankę pod obeliskiem złożyli: wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński oraz członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Przemysław Tramowski.
 
czytaj dalej ›

Zasłużeni dla Powiatu Nowotomyskiego

Ilustracja do informacji: Zasłużeni dla Powiatu Nowotomyskiego
W piątek, 9 lutego w hotelu Behapowiec w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia istnienia opalenickiego Zakładu Chemos Sp. z o. o. Zakład zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, szyciem odzieży roboczej i produkcją wycieraczek szyb samochodowych.
czytaj dalej ›
Początkowo spółdzielnia nosiła nazwę „Krosno”. Jej głównym profilem produkcji było wówczas tkactwo. Jak podkreśla prezes Henryk Moskalik, minione 60 lat to czas wielu zmian, wdrażania nowych technologii, rozbudowy. Najtrudniejszym momentem dla zakładu było dostosowanie się do nowej sytuacji rynkowej. Dzięki środkom unijnym i wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firma przeszła proces restrukturyzacji. Zainwestowała w park maszynowy, nowoczesne wtryskarki, wyposażone w roboty.
Podczas jubileuszowego spotkania starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas wręczyli Odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. To szczególne wyróżnienie otrzymały: Małgorzata Jakubowska, Grażyna Maliszewska oraz prezes Zarządu Chemos Sp. z o. o. Henryk Moskalik.
czytaj dalej ›

Jubileusze pracy

Autor: Marzena Matusiak
Ilustracja do informacji: Jubileusze pracy
W poniedziałek, 12 lutego trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu otrzymało listy gratulacyjne z okazji obchodzonych jubileuszy pracy. Zofia Biniaś - pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu obchodziła jubileusz 35-lecia pracy zawodowej. Kolejny jubileusz, 20-lecia pracy zawodowej obchodziła Emilia Jarczyńska – pracownik Wydziału Edukacji i Sportu, natomiast Anna Lipiecka – pracownik Wydziału Finansów 25-lecie pracy zawodowej. Z tej okazji życzenia jubilatom złożyli: starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński, sekretarz powiatu Ryszard Napierała, skarbnik powiatu – Agnieszka Biegaj, Kierownik Wydziału Organizacyjnego - Emilia Michalczak-Woźniak oraz prezes Zarządu PCK w Nowym Tomyślu – Jerzy Kimstacz.
 

Zabytki - nabór 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 
czytaj dalej ›
Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Szczegóły zawarte są w Uchwale  Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady na:
 
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10.  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11.  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12.  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13.  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14.  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16.  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17.  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.   
 
Kwota przewidziana na dofinansowanie prac w 2018 roku wynosi 50.000 zł.
 
Wymogi formalne:
 1. Dotacja z budżetu powiatu nowotomyskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości   do 50 % nakładów na te prace lub roboty budowlane przy zabytku. Pozostałe nakłady  do ogółu 100 % powinny pochodzić ze środków własnych i innych źródeł.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków w pkt. IV wniosku stanowiący zał. Nr 1 do Uchwały XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 r.
 5. Nabór wniosków obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie nowotomyskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników, a kończy nie później niż do 5 grudnia 2018 r.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  z wybranym wnioskodawcą.
 
 
 
Miejsce i termin składania wniosków:
 1. Termin składania wniosków: do 15.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa   Powiatowego) do godz.15:30.
      Wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz wnioski złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, bud. ,,B”, w biurze podawczym bądź przesłać pocztą tradycyjną (na ww. adres).
 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru umieszczonego  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatnowotomyski.pl, wypełnione  w sposób czytelny i kompletny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza wniosku).
 
 
Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego,  z dopiskiem ,,DOTACJA NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW”.
 
 
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 53, p. Aldona Łuka, e-mail aluka@powiatnowotomyski.pl, tel. 61 44 26 757.
 
Do pobrania na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl
- UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 25         
   maja 2016 roku,
- WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI,
- OŚWIADCZENIE PODATKU VAT.
 
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek

Drzwi otwarte w SP ZOZ

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Drzwi otwarte w SP ZOZ
W piatek, 26 stycznia w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym każdy zainteresowany mógł zwiedzić otwarty w grudniu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu. Chętnych nie brakowało, a po Oddziale oprowadzali dyrektorzy SP ZOZ Janusz Nowak i Marek Ratajczak oraz z ramienia Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - sekretarz Ryszard Napierała i pełnomocnik ds. SP ZOZ Marek Falkiewicz.
 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Autor: Kamil Kałek
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 
- MAPA
 
- PLAN
 
 
 

UWAGA - pilny komunikat!

Ilustracja do informacji: UWAGA - pilny komunikat!
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu przekazuje do Państwa wiadomości informację, która wpłynęła do naszego urzędu, a która informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w Nowym Tomyślu:
"W związku  z remontem przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu, uprzejmie informujemy, że od dnia 24.01.2018 r. od godz. 07:00 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 18:00, przejazd będzie zamknięty.
Objazdy (do 3,5t oraz powyżej 3,5t)  zostaną poprowadzone zgodnie z załączonym schematem.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy".
PPU Dromo Sp. z o.o
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 63

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2