Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Uwaga! Zmiana Ustawy o Odpadach

05-11-2018 | Autor: Magdalena Piosik-Kaczmarek | drukuj |
W dniu 5 września 2018r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592). Wprowadza ona, m.in. do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm), szereg zmian istotnych dla firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami.
 
Wszyscy gospodarujący odpadami posiadający następujący decyzje:
 1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 3. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 4. pozwolenie na przetwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
SĄ OBOWIĄZANI W TERMINIE DO 5 września 2019r. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ POSIADANEJ DECYZJI.
 
UWAGA!!!!
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE DECYZJE WYGASAJĄ!
 
Zawartość ww. wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592).
Zgodnie z tym artykułem wniosek winien zawierać określenie:
1. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4. Proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm.).
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
3. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r.
4. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;
5. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
WAŻNE
GOSPODARUJACY ODPADAMI MAJA OBOWIĄZEK PROWADZENIA  MONITORINGU WIZYJNEGO MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW.
TERMIN na wykonanie MONITORINGU upływa w dniu 5 lutego 2019r.
 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (…) odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika.
W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2